Do not be conformed to this age possessing the treasure anxiety meaning in gujarati

1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, ἀδελφοί, διὰ τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ θεοῦ παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν ζῶσαν ἁγίαν εὐάρεστον τῷ θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν ὑμῶν· 2 καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον. nanoxia deep silence 120mm ultra quiet pc fan Romans 12:1-2 (NA28)

1 Therefore, I urge you brothers through the compassions of God to present your bodies as living, holy sacrifices, well pleasing to God, which is your spiritual service. 2 And do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind that you may discern the will of God, that which is good and well pleasing and perfect. Romans 12:1-2 (translated from the NA28 Greek text)


One of the markers of genuineness in a Christian is separation from the world. This isn’t a physical removal from planet Earth or a disintegration of the body of a Christian. A genuine Christian’s character should be in a continual upgrade unto Christlikeness. That means that as he or she cooperates with God in their sanctification, working out their salvation with fear and trembling, their character will take on more and more of Christ’s character. They will love what He loves and hate what he hates. God is love, but He hates a certain type of love.

18 “If the world hates you, you know that it has hated Me before it hated you. 19 If you were of the world, the world would love its own; but because you are not of the world, but I chose you out of the world, because of this the world hates you. John 15:18-19 (NASB)

15 Do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. 16 For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. 17 The world is passing away, and also its lusts; but the one who does the will of God lives forever. 1 John 2:15-17 (NASB)

If professing believers love the very thing that hates the truth of God’s sovereignty, His genuine character–not the one they have made up, and all genuine Christians who proclaim these truths then they prove either that they are very immature Christians or the love of the Father is not in them. The word love used here, in the Greek, means “affection and devotion.” John is telling us that genuine Christians will not habitually have affection and devotion for the world or the things in the world.

I know many professing Christians who believe that death is a tremendous tragedy. They love their life here more than anything else. They pursue entertainment in everything they do seeking to be fulfilled in sports, or movies, or recognition for working hard in church. On the other hand, John tells us in the passage from 1 John that if we habitually love the world like that then we are in the process of revealing that we are disingenuous Christians.

Why does God hate “love for the world and the things in the world”? God, not the world, must have first place in His children’s hearts. (Matthew 10:37; Philipians 3:20) We must remember that what God is against here is not planet Earth, but the invisible, spiritual system of evil dominated by Satan. This world system keeps people in bondage, blinds their hearts, and opposes God and all that belong to Him. Another way to think of “this world” is how Jesus referred to it many times as “this age.”

These evil forces bring to bear the three motivations for people to sin. These are seen in v16. It says, “ For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world” The the word “lust” carries with it a connotation of desiring that which is wrong to have. anoxic seizure nhs The first lust or desire is “ of the flesh.” Immature Christians are suckers for this. They have not learned that we must deny ourselves, take up our crosses and follow Christ as a way of life. Instead they battle with their sin nature’s number one target for self-gratification – the flesh. This lust is best understood as that which creates a “passion” for whatever it is that is wrong to have. The second lust is “ of the eyes.” This speaks of a desire to possess something or someone that is not theirs. This is akin to covetousness. It seems that our path to Christian maturity starts with dealing with these two lusts. We must conquer our passions and desires to posses the things of this world. If we do not then we are revealing our love for these things and that means we do not have the love of the Father in us. This is frightening! Have you examined yourself in this area? The third motivation to sin is the boastful pride of life. This speaks of having power. The rich are powerful are they not? Don’t power brokers in this world also possess the things in this world that most of wish we had?

If we are in love with the world and things in the world as John speaks of in this passage then we will also be dominated by these three motivations to sin. On the other hand, if we are being sanctified, working out our salvation with fear and trembling, all three of these things will come under attack. God will not allow His children to be idol worshippers. Their idols must come down. They must be cast into the fire.

As we grow in grace, these battles will continue, but victories will grow more and more frequent. Some of us will battle this, and lose, to the end. However, I deeply desire victory over my besetting sins of seeking passion, possessions, and power. anoxia definition biology How can we do this. I probably sound like a recording that repeats over and over again, but here it is: We must cooperate with God in our sanctification. We must work out our salvation with fear and trembling. We must seek purity. We must love God more than life itself. We must put our love for Him above all things and everyone else. We must love Him with our entire being. anxiety test pdf Why?

1 See how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God; and such we are. For this reason the world does not know us, because it did not know Him. 2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him, because we will see Him just as He is. 3 And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself, just as He is pure. 1 John 3:1-3 (NASB)

Beloved, we must take this to heart. This purity speaks of being cleansed from the contamination of this world. If we are pure here it is because we are not conformed to this world (age), but have become transformed by the renewing of our minds. In so doing, we have drawn near to God, He has drawn near to us, and we have learned to discern His will and we obey Him in all we do, by His grace.

Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία, ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν — νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ, οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅ ἐστιν Χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης· Colossians 1:24-27 (NA28)

Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking in Christ’s afflictions. Of this church I was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit, so that I might fully carry out the preaching of the word of God, that is, the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has now been manifested to His saints, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Colossians 1:24-27 (NASB) The way of escape

If God has called you to be truly like Jesus in all your spirit, He will draw you into a life of crucifixion and humility. He will put on you such demands of obedience that you will not be allowed to follow other Christians. In many ways, He seems to let other good people do things which He will not let you do.

Others who seem to be very religious and useful may push themselves, pull wires, and scheme to carry out their plans, but you cannot. If you attempt it, you will meet with such failure and rebuke from the Lord as to make you sorely penitent.

Others can brag about themselves, their work, their successes, their writings, but the Holy Spirit will not allow you to do any such thing. If you begin to do so, He will lead you into some deep mortification that will make you despise yourself and all your good works.

Others will be allowed to succeed in making great sums of money, or having a legacy left to them, or in having luxuries, but God may supply you only on a day-to-day basis, because He wants you to have something far better than gold, a helpless dependence on Him and His unseen treasury.

God may let others be great, but keep you small. He will let others do a work for Him and get the credit, but He will make you work and toil without knowing how much you are doing. Then, to make your work still more precious, He will let others get the credit for the work which you have done; this to teach you the message of the Cross, humility, and something of the value of being cloaked with His nature.

God will take you at your word. anoxic brain damage recovery stories If you absolutely sell yourself to be His slave, He will wrap you up in a jealous love and let other people say and do many things that you cannot. Settle it forever; you are to deal directly with the Holy Spirit, He is to have the privilege of tying your tongue or chaining your hand or closing your eyes in ways which others are not dealt with. However, know this great secret of the Kingdom: When you are so completely possessed with the Living God that you are, in your secret heart, pleased and delighted over this peculiar, personal, private, jealous guardianship and management of the Holy Spirit over your life, you will have found the vestibule of heaven, the high calling of God. NA27 – Greek New Testament Copyright Information